08.01.2019

Nowe partnerki i doradcy w kancelarii WKB

WKB Wierciński Kwieciński Baehr rozpoczyna nowy rok serią wewnętrznych promocji: od 1 stycznia Partnerami kancelarii zostały Marta Midloch (praktyka projektów infrastrukturalnych) i Wioleta Polak (praktyka prawa pracy), które awansowały z pozycji doradców (counsel). Do grona doradców dołączyli natomiast Klaudia Frątczak-Kospin (praktyka fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji i postępowań upadłościowych), Piotr Grabarczyk (praktyka bankowości i finansów oraz restrukturyzacji i postępowań upadłościowych) i Jordan Zafirow (praktyka rozwiązywania sporów).

Na zdjęciu od lewej: radca prawny Klaudia Frątczak-Kospin (counsel), adwokat Jordan Zafirow (counsel), radca prawny Marta Midloch (partner), radca prawny Piotr Grabarczyk (counsel), radca prawny Wioleta Polak (partner).

– WKB konsekwentnie stawia na rozwój całej kancelarii, w tym grupy zarządzających kancelarią partnerów i doradców – na przestrzeni ostatnich trzech lat nominacje na Partnerów kancelarii otrzymało aż 9 osób, w tym 6 prawniczek i 3 prawników. Doświadczenie pokazuje, że to dobry kierunek, a silny, dynamicznie rosnący zespół pozwala nam z optymizmem patrzeć na rok 2019 i lata kolejne – komentuje dr Jerzy Baehr, partner zarządzający WKB.

 

Partnerkami w kancelarii WKB od 1 stycznia 2019 r. zostały:

 

Marta Midloch – radca prawny, współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych, współpracuje z zespołami fuzji i przejęć oraz prawa zamówień publicznych

Doradza klientom z sektora energetycznego, gazowo-paliwowego, chemicznego, drogowego, kolejowego, transportu publicznego oraz wielu innych na wszystkich etapach realizacji projektów infrastrukturalnych. Wspiera podmioty występujące po stronie zamawiających i wykonawców, a także partnerów konsorcjum (w tym w zakresie doboru optymalnej formy współpracy, przygotowania i negocjowania umów konsorcjum, bieżącej współpracy w ramach konsorcjum). Specjalizuje się także w doradztwie prawnym w ramach transakcji fuzji i przejęć, w tym transakcji z elementami prawa rynku kapitałowego. Doradza w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

W ostatnim czasie doradzała m.in. spółce z sektora chemicznego w projekcie rozbudowy instalacji kluczowych produktów, spółkom z grupy Tauron przy realizacji strategicznych inwestycji (takich jak budowa nowych mocy wytwórczych, wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania AMI, wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym), spółce TOTO S.p.A. Costruzioni Generali w związku z budową odcinków dróg ekspresowych, wykonawcy w sektorze kolejowym w związku z rozliczeniem jednego z odcinków modernizowanej linii kolejowej Warszawa – Łódź, MPK w Poznaniu sp. z o.o. w związku z budową infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, spółce z branży spożywczej w związku z budową centrum logistycznego oraz spółkom z sektora energetycznego w różnych aspektach związanych z wdrożeniem MiFID II.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej.

Do zespołu kancelarii WKB dołączyła w 2014 roku.

 

Wioleta Polak – radca prawny, kieruje zespołem prawa pracy, ściśle współpracuje z zespołem prawa zamówień publicznych

Ma doświadczenie m.in. w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji zakładów pracy (w tym o charakterze transgranicznym), zasad wynagradzania (m.in. w sektorze bankowym) oraz zwolnień grupowych. W ramach swojej praktyki obejmującej doradztwo z zakresu zamówień publicznych zapewnia bieżącą obsługę krajowych i zagranicznych podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamawiających klasycznych i sektorowych, włącznie z reprezentacją w KIO i przed sądami powszechnymi.

Jest jedną z niewielu ekspertek łączących doświadczenie w sprawach związanych z prawem pracy z obszarem zamówień publicznych.

W ostatnim czasie doradzała m.in. spółce z branży ubezpieczeniowej w procesie restrukturyzacji zatrudnienia w ramach grupy kapitałowej, producentowi z branży motoryzacyjnej w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w zakresie szeregu kwestii prawno-pracowniczych (w tym zwolnień grupowych) oraz podmiotom z branży energetycznej w zakresie stosowania tzw. „nowej ustawy kominowej”. Brała udział w doradztwie transakcyjnym obejmującym kwestie prawno-pracownicze na rzecz licznych polskich i globalnych przedsiębiorców.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Z WKB związana jest od 3 lat.

 

Na pozycje doradców (counsels) awansowali:

 

Klaudia Frątczak-Kospin – radca prawny, praktyka fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji i postępowań upadłościowych

Doradza w transakcjach fuzji i przejęć, w tym w transakcjach sprzedaży oraz nabycia spółek i przedsiębiorstw, na wszystkich etapach transakcji. Jej kilkunastoletnie doświadczenie obejmuje doradztwo w wielu krajowych i międzynarodowych transakcjach M&A na rynku prywatnym, w tym na rzecz funduszy private equity, jak również innych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, a także inwestorów indywidualnych.

Specjalizuje się również w doradztwie w zakresie restrukturyzacji (zarówno sądowej jak i pozasądowej) oraz postępowaniach upadłościowych, doradzając zarówno wierzycielom jak i dłużnikom na wszystkich etapach takich postępowań (w tym w zakresie negocjacji umów restrukturyzacyjnych). Łącząc doświadczenie z zakresu fuzji i przejęć jak i restrukturyzacji, wspiera klientów w transakcjach przejęcia przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej (distressed M&A).

W ostatnim czasie była członkiem zespołu doradzającego Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. przy nabyciu PayUp Polska S.A. od Eurocash S.A., doradzała także w związku z postępowaniem sanacyjnym znaczącego producenta rolnego reprezentując kluczowego wierzyciela handlowego w kwestiach dotyczących umowy restrukturyzacyjnej zawartej z pozostałymi wierzycielami (w tym z wiodącymi na rynku polskim bankami).

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z kancelarią związana jest od ponad 12 lat.

 

Piotr Grabarczyk – radca prawny, praktyka bankowości i finansów oraz restrukturyzacji i postępowań upadłościowych

Specjalizuje się w transakcjach bankowo-finansowych, w tym transakcjach typu project finance, real estate finance i corporate finance oraz transakcjach obejmujących refinansowanie zadłużenia (zarówno po stronie instytucji finansowych, jak i po stronie kredytobiorców), w szczególności w doradztwie obejmującym negocjowanie dokumentacji kredytowej oraz pakietu zabezpieczeń wierzytelności.

Doradzał w wielu krajowych oraz międzynarodowych projektach z zakresu restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw (sądowej oraz pozasądowej, w tym projektach obejmujących umowy standstill, umowy restrukturyzacyjne oraz inne umowy dotyczące restrukturyzacji zadłużenia), projektach obejmujących przygotowanie strategii egzekucji zabezpieczeń wierzytelności oraz innych projektach obejmujących ogólne doradztwo z zakresu restrukturyzacji lub upadłości. Ma również doświadczenie w zakresie doradztwa w transakcjach emisji dłużnych papierów wartościowych na krajowych i międzynarodowych rynkach kapitałowych (w tym obejmujących emisje polskich obligacji korporacyjnych oraz emisje obligacji high-yield) oraz doradztwa transakcyjnego w ramach projektów sprzedaży udziałów i akcji.

W ostatnim czasie doradzał m.in. Bankowi BGŻ BNP Paribas w związku z refinansowaniem zadłużenia Good Foods Products, członkom komitetu ad hoc obligatariuszy w związku z restrukturyzacją zadłużenia oraz emisją obligacji high-yield o wartości 385 mln USD przez CEDC/Roust, jednego z największych światowych producentów wódki, doradzał także PKO BP S.A. i BZ WBK S.A. w związku z restrukturyzacją zadłużenia TB Fruit, jednego z liderów europejskiego rynku soków zagęszczonych.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do zespołu kancelarii WKB dołączył w 2014 roku.

 

Jordan Zafirow – adwokat, praktyka rozwiązywania sporów

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze procesowej podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz osób fizycznych w sprawach karnych i cywilnych. Specjalizuje się w prowadzeniu wielowątkowych sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących realizacji umów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów inwestycyjnych (w tym umów o roboty budowlane realizowanych według wzorów umownych FIDIC), a także sporów z zakresu umów opcji walutowych, instrumentów finansowych oraz związanych z odpowiedzialnością deliktową.

Prowadzi bieżącą obsługę projektów infrastrukturalnych wspierając klientów m.in. w fazie przedprocesowej, należytym prowadzeniu dokumentacji kontraktowej i zarządzaniu roszczeniami.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również sporządzanie analiz prawnych typu due diligence, w tym badań przedprywatyzacyjnych spółek Skarbu Państwa.

W ostatnim czasie reprezentował m.in. Salini Polska Sp. z o.o. i Salini Impregilo S.p.A.,

PUT Intercor Sp. z o.o. oraz MPK w Poznaniu Sp. z o.o. przy bieżącej obsłudze inwestycji drogowych i kolejowych oraz na etapie rozwiązywania sporów wynikających z realizacji inwestycji budowlanych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z kancelarią WKB jest związany od 2010 roku.

 

Zobacz również:
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
13.05.2024
WKB Legal Alert | AMLA czyli nowy Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Zadania i kompetencje wobec instytucji obowiązanych.
ESG
06.05.2024
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę CSRD opublikowany
Prawo konkurencji i prawo konsumenckie
24.04.2024
Zapraszamy na Legal Summer Academy 2024!
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.