Compliance

Doradzamy w zakresie:

 • architektura systemów compliance;
 • identyfikacja i ocena ryzyk prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • opracowanie kodeksów etycznych i wewnętrznych polityk i procedur compliance;
 • doradztwo w zakresie wdrożenia polityk, szkolenia i monitoring;
 • audyt compliance;
 • system zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości (whistleblowing management system);
 • badanie due diligence poprzedzające transakcje przejęcia spółek;
 • due diligence kontrahentów;
 • compliance sektorowe w zakresie m.in. prawa pracy, ochrony środowiska, ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony danych osobowych, IP, ubezpieczeń, AML, podatków, prawa karnego w biznesie, PZP, corporate governance, sankcje ekonomiczne, tajemnica przedsiębiorstwa, konflikt interesów oraz szeroko pojęte ESG;
 • zarządzanie kryzysowe;
 • opiniowanie aktów prawnych oraz zgłaszanie uwag na etapie prac legislacyjnych;
 • udział w postępowaniach administracyjnych lub sądowych w sprawach związanych z compliance.

Nasze przewagi konkurencyjne:

 • słuchamy biznesu w zakresie jego potrzeb w kontekście compliance;
 • z wachlarza możliwych rozwiązań, proponujemy to, które jest najbardziej dostosowane do organizacji;
 • łączymy wiedzę i doświadczenie prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa;
 • mamy wieloletnie praktyczne doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procedur compliance;
 • współpracujemy z kancelariami zagranicznymi i czerpiemy z doświadczeń w innych krajach;
 • stale monitorujemy zmiany legislacyjne na poziomie unijnym i krajowym oraz kierunki rozwoju compliance.

Zarządzający praktyką:

Zespół

Wybrane doświadczenia

Procedury odpowiadające potrzebom biznesu:

 • dla spółek m.in. z obszaru energii odnawialnej, europejskiej sieci dyskontów odzieżowo-przemysłowych, przedsiębiorstwa produkcyjnego, działającego w branży cukrowniczej – opracowaliśmy procedury antykorupcyjne;
 • dla spółki z branży mediowej – opracowaliśmy procedurę risk management w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania organów władzy publicznej i organów ścigania w przedmiocie danych osobowych pracowników i współpracowników oraz innych informacji, a także procedury na wypadek kontroli UOKiK;
 • dla spółki polskiej i grupy z branży transportowo-logistycznej – doradzaliśmy w opracowaniu procedury weryfikacji kontrahentów (due diligence kontrahentów);
 • dla spółki z branży mediowej zaprojektowaliśmy procesy wewnętrzne w zakresie kontaktu z organami ścigania oraz reagowania na naruszenia praw autorskich;
 • dla spółki produkującej i dystrybuującej sprzęt AGD – opracowaliśmy kodeks etyczny, politykę antykorupcyjne, procedurę zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości oraz politykę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;

Synergie między compliance a ESG:

 • dla spółki działającej na runku nieruchomości (asset manager powierzchni retail) – opracowaliśmy wewnętrzne polityki compliance w ramach wdrożenia strategii ESG, m.in. kodeks etyczny, kodeks etyczny dostawców, politykę antykorupcyjną, politykę różnorodności, politykę zarządzania kryzysem reputacyjnym, procedurę postępowania na wypadek przeszukania lub kontroli oraz wewnętrznego regulaminu zgłoszeń o nieprawidłowościach;
 • dla spółki działającej na rynku usług telekomunikacyjnych – opracowaliśmy polityki compliance i ESG, w tym polityki dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu, związane z realizacją celów związanych z wpływem na środowisko naturalne (zarządzanie zużyciem energią, wody, bioróżnorodnością) Kodeks ESG, kodeks dla dostawców, politykę antykorupcyjną, politykę zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości;

Szkolenia:

 • przeszkoliliśmy liczne grona pracowników i kadry menedżerskiej podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki – w zakresu ich polityk compliance, przeciwdziałania korupcji, przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję;
 • szkolimy praktycznie – z uwzględnieniem specyfiki branży i działalności podmiotu gospodarczego i na przykładach, o których dyskutujemy ze słuchaczami;

Ocena ryzyka – dla jednej z platform świadczących usługi drogą elektroniczną przeprowadziliśmy identyfikację i ocenę ryzyk prawnych, oraz mechanizmów kontrolnych i zarządzania ryzykiem;

Ocena programów compliance – dla podmiotu działającego na rynku regulowanym – przeprowadziliśmy audyt istniejących w spółce procedur zgodności, w tym procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, i następnie opracowaliśmy zmiany do procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także politykę antykorupcyjną i zarządzania konfliktem interesów, procedurę zgłaszania nieprawidłowości oraz procedurę wyjaśniania nieprawidłowości, ochrony informacji poufnej, zaproponowaliśmy także aktualizację mapy ryzyk.

Doświadczenia międzynarodowe:

 • dla spółki polskiej i grupy kapitałowej z branży transportowo-logistycznej – opracowaliśmy grupową politykę antykorupcyjną oraz politykę dedykowaną jurysdykcji polskiej, wraz z polityką prezentową, przeszkoliliśmy z polityki antykorupcyjnej członków zarządu grupy i kadrę menadżerską spółek polskich, koordynowaliśmy wprowadzanie polityki antykorupcyjnej w 12 innych jurysdykcjach przy współpracy z prawnikami z kancelarii zagranicznych;
 • opracowaliśmy globalny program anti-trust compliance, który funkcjonuje w dziesięciu krajach Europy;

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi:

 • dla szeregu podmiotów opracowaliśmy procedurę postępowania w przypadku przeszukania lub kontroli organów regulacyjnych, m.in. KNF oraz UOKiK;
 • wielokrotnie szkoliliśmy kadrę menedżerską oraz pracowników naszych klientów jak postępować w przypadku kontroli lub przeszukania;
 • przeprowadziliśmy lub uczestniczyliśmy w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających prowadzonych w podmiotach z branży: produkcji filmowej, obsługi reklamacji dotyczących sprzętu elektronicznego, produkcji i dystrybucji produktów farmaceutycznych.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.