Doradztwo regulacyjne i legislacyjne

Doradzamy w zakresie:

 • wsparcia klientów (zarówno przedsiębiorców, jak i organizacji branżowych, które ich zrzeszają) w procesie stanowienia prawa;
 • ocenie nowych regulacji i ich skutków;
 • prawidłowego i efektywnego wdrożenia regulacji w Państwa organizacjach;
 • monitoringu zmian prawnych, które mogą mieć wpływ na prowadzenie biznesu;
 • opracowania projektu aktu prawnego wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji;
 • opracowania propozycji alternatywnych rozwiązań legislacyjnych wraz z uzasadnieniem;
 • opracowania opinii ekonomicznych na potrzeby uczestników procesu legislacyjnego i oceny skutków regulacji.

Nasze przewagi konkurencyjne:

 • w projektach legislacyjnych pracowaliśmy między innymi dla: organów rządowych, Unii Metropolii Polskich, Izby Gospodarczej Gazownictwa, Towarzystwa, Gospodarczego Polskie Elektrownie, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej;
 • korzystamy z doświadczeń prawników reprezentujących prawie 30 specjalizacji i sektorów gospodarki, zapewniamy kompleksowe wsparcie na najwyższym poziomie merytorycznym;
 • byliśmy i jesteśmy zaangażowani w precedensowe sprawy;
 • korzystamy z wiedzy nie tylko doradców prawnych, ale także ekonomicznych, co daje nam możliwość całościowej oceny regulacji;
 • nasi eksperci byli odpowiedzialni za negocjacje na poziomie UE z ramienia Rządu RP, a następnie implementację do polskiego porządku prawnego wielu przepisów prawa.

Zespół

Wybrane doświadczenia

 • Na zlecenie PSEW braliśmy udział w pracach zespołu przygotowującego propozycje legislacyjne dotyczące kompleksowego uregulowania zagadnienia morskich farm wiatrowych.
 • Wspieraliśmy jednego z liderów sektora energetycznego w przygotowaniu korzystnych dla wytwórców propozycji legislacyjnych dotyczących uelastycznienia wybranych mechanizmów rynku mocy.
 • Doradzaliśmy OGP Gaz-System S.A. (operatorowi systemu przesyłowego) w przygotowywaniu pakietu propozycji legislacyjnych zmierzających do zaprojektowania i wybudowania terminalu LNG w Polsce. Wspieraliśmy klienta zarówno na etapie prac rządowych jak i parlamentarnych.
 • We współpracy z PKN Orlen wypracowywaliśmy propozycje kompleksowych rozwiązań mających na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego w sektorze biometanowym.
 • Braliśmy czynny udział w pracach rządowych i parlamentarnych nad nowelizacją ustawy Prawo atomowe oraz Ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
 • Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowaliśmy raport opisujący obowiązujące w sześciu wybranych państwach reżimy prawne związane z budową i eksploatacją elektrowni jądrowej.
 • Reprezentowaliśmy Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” w trakcie procesu legislacyjnego dotyczącego nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Nasze doświadczenie w pracach na forum komisji sejmowych i senackich obejmuje także prace dotyczące innych ustaw, w tym m. in. ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
 • Wspieraliśmy klientów przy przygotowywaniu postulatów zmian również do stosunkowo nowych aktów prawnych m. in. w zakresie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych czy ustawy o rynku mocy.
 • Byliśmy również wielokrotnie ekspertami towarzystw branżowych sektora energetycznego w toku prac legislacyjnych nad przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych i w odniesieniu do kolejnych nowelizacji tego aktu.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.