ESG

Doradzamy w zakresie:

 • obsługi transakcji dotyczących udzielenia przez instytucje finansowe zielonych lub zrównoważonych instrumentów dłużnych dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, w tym w zakresie zamówień publicznych;
 • zapewnienia zrównoważonego finansowania dla JST i spółek samorządowych;
 • koordynacji pozyskania zielonej lub zrównoważonej certyfikacji dla finansowań;
  wdrożenia norm ESG w organizacjach;
 • kompleksowego wsparcia prawno-regulacyjnego realizacji projektów z zakresu zielonej energii (energia wiatru onshore i offshore, PV, technologie wodorowe, biogaz, klastry energii);
 • norm środowiskowych, gospodarki odpadami i regulacji związanych z emisjami oraz zmianami klimatu;
 • due diligence nieruchomości pod kątem zielonych inwestycji i ich finansowania jak również nieruchomości przeznaczonych pod rewitalizację (budynki, tereny poprzemysłowe), procesów renowacji i rewitalizacji budynków i terenów poprzemysłowych i norm środowiskowych z tym związanych;
 • tzw. zielonych najmów, w tym w budynkach posiadających certyfikaty (np. LEED, BREEAM);
 • rozwoju elektromobilności i zielonego transportu.

Nasze przewagi konkurencyjne:

 • jesteśmy kancelarią, która oferuje wszechstronną obsługę klientów w zakresie norm i standardów ESG;
 • multidyscyplinarna grupa uznanych ekspertów z obszarów ochrony środowiska, finansowania, nieruchomości, sektora publicznego, energii, zamówień publicznych;
 • patrzymy na wyzwania związane z ESG z krajowej, unijnej i międzynarodowej perspektywy;
 • kompleksowe doradztwo dotyczące regulacyjnych, biznesowych i środowiskowych aspektów prowadzonych spraw;
 • pomagamy identyfikować szanse i wyzwania dla organizacji związane z wdrażaniem norm ESG.

Zarządzający praktyką:

Zespół

Wybrane doświadczenia

Nieruchomości:

 • IKEA RETAIL, STATKRAFT, GLOBAL WIND POWER, WKN, WINERGY, ENERGIX, EDF – doradztwo prawne w kwestiach dotyczących farm wiatrowych (w tym przeprowadzenie badania due diligence projektów wiatrowych);
 • BGK S.A. – due diligence nieruchomości przygotowany w ramach transakcji finansowania/refinansowania kosztów rewitalizacji (modernizacji) kompleksu 7 budynków biurowo-usługowych w Warszawie (realizowanych przez White Star);
 • BNP Paribas – due diligence nieruchomości i doradztwo przy transakcji finansowania budowy budynku mieszkalnego w Warszawie obejmującej rewitalizację i wcielenie zabytkowego budynku mieszkalnego w nowopowstałym budynku;
 • A+N NETWORKS MIELE, SPECIALIZED BICYCLES – doradztwo prawne w zakresie umów najmu powierzchni komercyjnych i biurowych, w tym zlokalizowanych w budynku posiadającym certyfikat BREEAM In-use.

Środowisko:

 • Liczne przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, odnawialnych źródeł energii – farm wiatrowych i PV, instalacji do wytwarzania energii z gazu wysypiskowego w wyniku pirolizy, elektrowni wodnych, hut szkła, zakładów produkcyjnych – Przygotowywanie kompleksowych prawnych audytów środowiskowych (due diligence);
 • APPLiA Polska i Grupa Polskich Przedsiębiorców GPP Ekologia- Współpraca ze stowarzyszeniami zrzeszającymi przedsiębiorstwa wytwarzające oraz zagospodarowujące wyodrębnione frakcje odpadów (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady opakowaniowe);
 • EKOSYSTEM z Wrocławia – doradztwo związane z koniecznością utworzenia i koordynowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie liczącym powyżej 400.000 mieszkańców, w tym nawiązania i ukształtowania relacji z RIPOKiem.

Zrównoważone finanse:

 • Energix Renewable Energies LTD, C&C WIND, RP GLOBAL MEGAWATT BALTICA – kompleksowe doradztwo w zakresie finansowania budowy farm wiatrowych;
 • PEKAO S.A. – doradztwo w zakresie szeregu projektów infrastrukturalnych finansowanych poprzez emisję obligacji;
 • MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. – doradztwo przy programie emisji obligacji przychodowych.

Energia odnawialna:

 • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (projekt finansowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) – doradztwo prawne w zakresie praktycznych aspektów wdrożenia polskiego aukcyjnego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii;
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – wsparcie w procesie legislacyjnym ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych;
 • Grupy kapitałowe: Statkraft, Energix, Eurowind – kompleksowe doradztwo prawne w procesie nabywania i rozwoju projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych na lądzie oraz przygotowanie i opiniowanie umów PPA dla farm wiatrowych;
 • Prawnicy kancelarii są współautorami Komentarza do ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz Komentarza do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
 • Ministerstwo Energii – przygotowanie analiz dotyczących otoczenia legislacyjnego klastrów energii, w tym modelowej umowy klastra energii;
 • Grupa kapitałowa ENEA – kompleksowe doradztwo w GK ENEA przy przygotowywaniu wzorców umów zawieranych z instalacjami OZE zarówno w obszarze dystrybucji jak i obrotu energią elektryczną;
 • UPEBI i Krajowa Izba Biometanu – współpraca w zakresie przygotowania „Białej księgi biometanu”.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.