Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
KANCELARII WKB

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W związku z prowadzoną działalnością Kancelaria WKB zbiera i przetwarza dane osobowe. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.
 2. W niniejszej Polityce użytkownik znajdzie także informacje dotyczące stosowania plików cookies lub podobnych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej Kancelarii WKB, w tym informacji o możliwości korzystania przez Administratora z narzędzi analitycznych.

DEFINICJE

 1. Administrator – kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-066) przy placu Stanisława Małachowskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000948075, NIP: 5262740108, REGON: 015636440.
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 5. Podmiot danych – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu bądź jakiejkolwiek usługi lub funkcjonalności opisanych w Polityce.
 6. Serwis – strona internetowa Administratora, dostępna pod adresem www.wkb.pl.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Administratorem danych osobowych jest kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k z siedzibą w Warszawie.
 2. Z Administratorem można kontaktować się:
 1. korespondencyjnie, na adres: plac Stanisława Małachowskiego 2; 00-066 Warszawa
 2. elektronicznie, na adres e-mail: office@wkb.pl

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 1. Administrator umożliwia użytkownikom korzystanie z Serwisu i funkcjonalności w im dostępnych. W związku z tym, Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 1. świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. udostępniania Serwisu Podmiotom danych, w tym umożliwienia zapoznania się z publikowanymi w nim treściami i korzystania z oferowanych funkcjonalności – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. prowadzenia analiz i badań statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz dostarczanych funkcjonalności,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dbaniu o bezpieczeństwo użytkowników korzystających z Serwisu,
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego interesów gospodarczych.
 1. Administrator przygotowuje i dostarcza zainteresowanym użytkownikom newsletter. Wysyłka newslettera wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Podmiotów danych w celach:
 1. świadczenia usługi newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. dostarczania treści marketingowych dotyczących Administratora za pośrednictwem newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na kierowaniu do Podmiotów danych informacji marketingowych w związku z wyrażoną zgodą.
 1. Administrator umożliwia Podmiotom danych skontaktowanie się z nim, m.in. na dane kontaktowe podane w Serwisie. Prowadzenie korespondencji listownej i e-mailowej wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celu jej obsługi i rozwiązania sprawy. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze korespondencji i udzielaniu odpowiedzi na otrzymane zapytania. W przypadku korespondencji elektronicznej, podstawą prawną przetwarzania jest dodatkowo prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, wykrywaniu zagrożeń oraz przeciwdziałaniu oszustwom i nadużyciom.
 2. W ramach prowadzonej przez Administratora działalności polegającej na świadczeniu usług prawnych, dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 1. wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie Podmiotu danych lub organizacji, którą Podmiot danych reprezentuje – w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Podmiotów danych działających jako strona umowy lub potencjalny klient, jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku osób reprezentujących – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na nawiązaniu współpracy i wykonaniu umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na inicjowaniu spotkań biznesowych i utrzymywaniu relacji biznesowych oraz budowaniu marki,
 3. kierowania powiadomień o interesujących usługach (w tym prowadzenia działań marketingowych i wizerunkowych) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na kierowaniu do osób zainteresowanych takich powiadomień, w związku z wyrażoną zgodą,
 4. realizacji wewnętrznych celów administracyjnych i zarządzania relacjami z klientami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora,
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w zakresie prowadzenia dokumentacji, sprawdzania zgodności lub kontroli i rejestracji, w celach archiwizacyjnych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania są właściwe przepisy prawa nakładające na Administratora te obowiązki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym przepisy o rachunkowości i prawa podatkowego,
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego interesów gospodarczych.
 1. Administrator udostępnia w Serwisie zakładkę „Kariera”, za pośrednictwem której informuje o aktualnych procesach rekrutacyjnych. Każde ogłoszenie dostępne w tej zakładce zawiera link przekierowujący do zewnętrznego Serwisu, w ramach którego zainteresowany kandydat może zgłosić swoją aplikację. Administrator nie zbiera danych osobowych kandydatów za pośrednictwem Serwisu. Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w związku z daną rekrutacją znajduje się pod formularzem zgłoszeniowym dostępnym po kliknięciu w link przekierowujący.
 2. Administrator udostępnia w Serwisie także funkcjonalność przekierowującą do jego profilu na Linkedin. Aby uzyskać dostęp do profilu Administratora na portalu Linkedin, należy wybrać ikonę tego portalu dostępną w Serwisie.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profil Administratora na portalu Linkedin. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń i usług oraz w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki, analizie preferencji i aktywności użytkowników odwiedzających profil Administratora w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 4. Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych przez administratora serwisu Linkedin. Informacje na ten temat celu i zakresu zbierania danych przez właściciela tego portalu można znaleźć pod linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób korzystających z Serwisu w zakresie niezbędnym do umożliwienia korzystania z Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności, a także dane o aktywności użytkowników Serwisu i powiązane z nimi dane techniczne, w tym dane pochodzące z plików cookies i innych podobnych technologii.
 2. Administrator przetwarza także dane osobowe Podmiotów danych (np. klientów będących osobami fizycznymi, reprezentantów tych klientów, osób kontaktowych) w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Dane te mogą obejmować:
  1. dane identyfikacyjne i dane kontaktowe,
  2. dane wynikające z umów zawartych z Administratorem
  3. dane niezbędne do obsługi płatności i rozliczeń,
  4. dane niezbędne do obsługi komunikacji z Administratorem,
  5. dane istotne z punktu widzenia udzielanych przez nas porad prawnych, w tym dotyczące sporów, skarg, dochodzeń, spraw arbitrażowych lub innych porad prawnych, o których udzielenie zostaliśmy poproszeni przez naszych klientów;
 3. W ramach świadczenia usług, Administrator może reprezentować Państwa lub Państwa organizację w sprawach wymagających zbierania i wykorzystania Państwa wrażliwych danych osobowych tj.: informacje o Państwa pochodzeniu rasowym bądź etnicznym, opiniach politycznych, przekonaniach religijnych, działalności w związkach zawodowych, zdrowiu fizycznym i psychicznym, szczegółach popełnionych wykroczeń bądź innych danych o charakterze sensytywnym.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres, przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe wynika z celu, w jakim dane te są przetwarzane. Standardowo, Administrator przetwarza dane przez okres trwania umowy bądź świadczenia usługi. Jeżeli podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Podmiot danych zgoda, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 2. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do chwili skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.
 3. Po upływie powyższych terminów, dane mogą być przetwarzane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do obrony lub dochodzenia roszczeń, a także w przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany do przetwarzania danych przez czas wynikający z przepisów prawa (np. podatkowego).

SKĄD POCHODZĄ DANE OSOBOWE?

 1. Administrator zasadniczo przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Podmiotu danych (np. dane podane w przesłanym zapytaniu). Dane osobowe mogą także być pozyskane z innych źródeł (dostępnych publicznie, np. CEIDG i KRS, lub o ograniczonym dostępie), w tym od osób udzielających pełnomocnictwa lub wskazujących Podmiot danych jako osobę do kontaktu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym osobom (podmiotom) w następujących okolicznościach:

 1. upoważnionym pracownikom lub współpracownikom w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań, tj. adwokaci i radcowie prawni, konsultanci, mediatorzy, biegli lub inni specjaliści w zakresie prawa;
 2. stronom trzecim, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, tj.: firmy kurierskie, dostawcy usług IT, biura tłumaczeń, agencje marketingowe lub rekrutacyjne;
 3. organom publicznym, tj. sądom, organom ścigania, organom regulującym, pełnomocnikom lub innym stronom, gdy jest to w sposób uzasadniony wymagane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w różnych postępowaniach lub dla celów alternatywnego poufnego procesu rozwiązania sporu.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo:

 1. wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem);
 2. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. sprostowania danych lub ich uzupełnienia;
 4. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Podmiotu danych;
 7. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 9. do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec nich skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nich wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyrażono na to wcześniej wyraźną zgodę,

a także:

 1.  zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE LUB PODOBNYCH TECHNOLOGII

 1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. laptop, tablet, smartfon) podczas odwiedzania strony internetowej. Mogą być odczytywane przez Administratora oraz przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta (np. Google). W pliku cookie przechowywane są informacje, które powstają przy współpracy z konkretnym urządzeniem końcowym. Nie jest to równoznaczne z uzyskaniem przez Administratora informacji o tożsamości użytkownika.
 2. W Serwisie Administrator wykorzystuje cookies techniczne, statystyczne i marketingowe.
 3. Administrator wykorzystuje techniczne pliki cookies  w celu dostarczania użytkownikowi treści i funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poprawy jakości tych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest niezbędność do wykonania umowy o korzystanie z Serwisu.
 4. Statystyczne pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w Serwisie tylko, jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na ich stosowanie. Pliki te pozwalają na analizowanie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu i mają na celu poprawę wydajności Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na doskonaleniu Serwisu na podstawie analiz aktywności jego użytkowników, w związku z wyrażoną przez użytkownika zgodą.
 5. Marketingowe pliki cookies również są wykorzystywane tylko w przypadku wyrażenia przez użytkownika uprzedniej zgody na ich stosowanie. Zbieranie informacji o użytkowniku za pośrednictwem tych plików ma na celu wyświetlanie tej osobie reklam, ich personalizowanie, mierzenie skuteczności i prowadzenie kampanii marketingowych w tym także na zewnętrznych stronach internetowych, takich jak strony należące do tych samych sieci partnerów reklamowych albo na portalach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na doskonaleniu Serwisu i przygotowywaniu dedykowanych dla użytkowników treści, w związku z wyrażoną przez użytkownika zgodą.
 6. Użytkownik może wyrazić odrębne zgody na stosowanie statystycznych i marketingowych plików cookies za pomocą mechanizmu zgody cookies (pop-up „Zarządzaj zgodami plików cookie” wyświetlany w oknie przeglądarki) podczas odwiedzin strony internetowej Administratora. Użytkownik może zarządzać udzielonymi zgodami (tj. wycofać je lub wyrazić zgody) poprzez wywołanie pop-upu klikając w biały baner  dostępny w prawym dolnym rogu Serwisu.
 7. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie allaboutcookies.org.
 8. Użytkownik może także w każdej chwili usunąć pliki cookie w zależności od przeglądarki z pozycji jej ustawień. Informacje, jak to zrobić z poziomu różnych przeglądarek można znaleźć poniżej:
 9. Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics. Oznacza to, że w trakcie korzystania ze strony mogą być pobierane dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie. Szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 10. Możliwe jest zablokowanie udostępniania do Google Analytics informacji o aktywności na stronie internetowej, na przykład poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki udostępnianego przez Google Ireland Ltd. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl . Informacja o przetwarzaniu danych przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 10 czerwca 2024 roku.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.