27.03.2023

WKB Legal Alert | Korzystne zmiany w opodatkowaniu spółki holdingowej

1 stycznia 2023 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (,,Ustawa’’), wprowadzające m.in. regulacje dotyczące specjalnych zasad opodatkowania Spółki Holdingowej (,,SH”).

Co istotne, z początkiem 2023 r. rozszerzono możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego od przychodów z dywidend i zysków kapitałowych otrzymywanych przez SH.

PRZEDMIOT NOWELIZACJI

W ramach nowelizacji SH spełniające kryteria przewidziane przepisami Ustawy mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego całej kwoty dywidendy otrzymanej od spółki zależnej (dotychczas zwolnieniem objęta była kwota 95% dywidendy).

Dywidendy wypłacane na rzecz SH przez zagraniczną spółkę zależną nie będą mogły skorzystać ze zwolnienia, gdy w roku wypłaty dywidendy lub w którymkolwiek z 3 lat podatkowych poprzedzających ten rok (przed nowelizacją 5 lat), co najmniej 33% przychodów tej spółki zależnej pochodziło z dywidend, zysków kapitałowych itp., oraz gdy faktycznie zapłacony podatek przez tę spółkę w państwie jej siedziby jest co najmniej 25% niższy do podatku, który ta spółka miałaby zapłacić w Polsce. Przypominamy, że to ograniczenie nie ma zastosowania, gdy zagraniczna spółka zależna prowadzi w państwie UE/EOG rzeczywistą działalność gospodarczą.

Zwolnienie z opodatkowania dywidend nie ma również zastosowania w części w jakiej dywidenda w jakiejkolwiek formie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku przez zagraniczną spółkę zależną.

Przypominamy, że zwolnienie z CIT zysków ze sprzedaży udziałów/akcji w spółkach zależnych uzyskanych przez SH zostało utrzymane w niezmienionym kształcie.

Nie ma ono zastosowania, jeżeli co najmniej 50% aktywów spółki zależnej stanowią (posiadane bezpośrednio lub pośrednio) nieruchomości lub prawa do nieruchomości położone na terytorium Polski. Zwracamy przy tym uwagę, że przepisy nie definiują jak należy rozumieć „prawa do nieruchomości”, co potencjalnie może być przedmiotem sporu z organami podatkowymi.

SPÓŁKA HOLDINGOWA

Z preferencji podatkowych mogą skorzystać polskie SH w formie spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spełniające łącznie następujące warunki:

 1. posiada bezpośrednio oraz nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat co najmniej 10 % akcji lub udziałów w spółce zależnej (poprzednio wymagany był okres 1 roku),
 2. nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,
 3. musi prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą,
 4. nie może korzystać ze zwolnień z opodatkowania dochodu z tytułu działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) lub w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) (w porównaniu do zeszłego roku, obecnie SH może korzystać ze zwolnienia z podatku u źródła w stosunku do dywidend),
 5. jej pośrednim lub bezpośrednim akcjonariuszem lub udziałowcem nie może być podmiot posiadający siedzibę lub zarząd albo zarejestrowany lub położony na terytorium krajów stosujących m.in. szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe).
KRAJOWA SPÓŁKA ZALEŻNA ORAZ ZAGRANICZNA SPÓŁKA ZALEŻNA

Od początku 2023 r. złagodzono definicję krajowej spółki zależnej, którą może być spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. co najmniej 10 % akcji lub udziałów spółki zależnej musi posiadać bezpośrednio SH,
 2. nie może posiadać tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach im podobnych, praw majątkowych związanych ze statusem fundatora lub beneficjenta fundacji, trustu, innych podmiotów albo stosunków prawnych o charakterze powierniczym,
 3. nie może wchodzić w skład podatkowej grupy kapitałowej.

W porównaniu do poprzedniego stanu prawnego, od początku 2023 r. krajowa spółka zależna może posiadać udziały/akcje w innych spółkach oraz może korzystać ze zwolnienia dochodu z tytułu działalności prowadzonej w ramach PSI lub SSE.

W przypadku zagranicznej spółki zależnej (warunki pozostały niezmienione od 2022 r.):

 1. posiada osobowość prawną,
 2. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w innym państwie niż Polska oraz nie korzysta ze zwolnienia w tym zakresie przewidzianego przepisami danego kraju,
 3. nie ma siedziby, zarządu i nie jest zarejestrowana ani położona na terytorium kraju stosującego m.in. szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raj podatkowy).
DODATKOWE WARUNKI SKORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest spełnianie przesłanek wskazanych w definicjach SH, krajowej spółki zależnej oraz zagranicznej spółki zależnej nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat (do końca 2022 r. 1 rok) na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów z dywidend albo zbycia udziałów (lub akcji).

Ponadto, w przypadku zamiaru skorzystania ze zwolnienia podatkowego w zakresie odpłatnego zbycia akcji lub udziałów spółki zależnej, należy złożyć oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym co najmniej na 5 dni przed planowaną transakcją.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 2180).

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami z zespołu prawa podatkowego oraz prawa spółek i ładu korporacyjnego: Anną Wojciechowską, Łukaszem Czekańskim, Joanną Staroszczyk oraz Jerzym Liwinowem.

 

Tekst alertu można pobrać TUTAJ.

Powiązane obszary praktyk:

Prawo spółek i ład korporacyjny

Podatki

Zobacz również:
ESG
06.05.2024
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę CSRD opublikowany
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
Prawo spółek i ład korporacyjny
27.03.2024
WKB Legal Alert | Sprawozdania fundacji za 2023 rok na nowych zasadach
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.