21.07.2022

WKB Legal Alert | Nadchodzi nowelizacja ustawy sankcyjnej, a wraz z nią zarząd przymusowy dla podmiotów z polskiej listy sankcyjnej

W najbliższym czasie uchwalona zostanie nowelizacja ustawy „sankcyjnej”. Prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy „sankcyjnej” zmierzają ku końcowi i wkrótce można się spodziewać jej publikacji i wejścia w życie. Nowelizacja wprowadzi do ustawy „sankcyjnej” instytucję tymczasowego zarządu przymusowego, którą zostaną objęte podlegające zamrożeniu zasoby finansowe lub gospodarcze pomiotów wpisanych na polską listę sankcyjną. Projekt przewiduje także możliwość przejęcia zamrożonych zasobów gospodarczych lub finansowych na rzecz Skarbu Państwa.

ZASADY USTANAWIANIA ZARZĄDU PRZYMUSOWEGO

Zarząd przymusowy na zasobach gospodarczych i finansowych podmiotów wpisanych na listę (dalej jako „zarząd”) będzie środkiem fakultatywnym. Ma być on ustanawiany na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Okres ten będzie mógł zostać jednokrotnie przedłużony, jednak łącznie nie będzie mógł być on dłuższy niż 12 miesięcy. Ustanowienie zarządu dla podmiotów wpisanych na listę pozwoli na:

  • zbycie środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 765/2006 (dotyczącego Białorusi) lub rozporządzenia 269/2014 (dotyczącego Rosji) albo
  • ich przejęcie na rzecz Skarbu Państwa (dalej jako „przejęcie własności”).

Zarząd będzie ustanawiany, jeśli będzie to niezbędne dla:

  • utrzymania miejsc pracy przedsiębiorstwie lub
  • utrzymania w zakresie działalności tego przedsiębiorstwa świadczenia usług użyteczności publicznej lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym albo
  • ochrony interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z projektowanymi przepisami ustanowienie zarządu będzie następowało w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Podobnie jak w przypadku decyzji o wpisaniu na listę sankcyjną od decyzji o ustanowieniu zarządu nie będzie służył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Natomiast będzie przysługiwała od niej skarga do sądu administracyjnego.

Koszty związane z wykonywaniem zarządu będą obciążały podmiot, wobec którego go ustanowiono. Wynagrodzenie zarządcy będzie ustalane w umowie zawieranej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki, a zarządcą – na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Minister ustanawiając zarząd będzie decydował czy jego celem będzie zbycie środków finansowych, funduszy lub zasobów objętych zarządem czy też ich przejęcie na rzecz Skarbu Państwa.

CELE ZARZĄDU

Do zadań zarządcy będzie należało:

  • zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa podmiotu gospodarczego,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności na zarządcę przejdzie prawo podejmowania uchwał i decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych do właściwości władz i organów podmiotu gospodarczego,
  • wykonywanie uprawnień przysługujących osobie lub podmiotowi wpisanemu na listę, wobec których został ustanowiony zarząd, w szczególności wykonywanie prawa z akcji należących do takiej osoby lub podmiotu,
  • podejmowanie działań niezbędnych do zapobieżenia wykorzystaniu środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem w celu bezpośredniego lub pośredniego wspierania agresji, naruszeń lub innych działań określonych w art. 3 ust. 2 ustawy sankcyjnej.

Projekt ustawy nie precyzuje przy tym, czy zarządca w ramach zapewnienia ciągłości działalności przedsiębiorstwa będzie mógł zaspokajać należności wierzycieli podmiotu, w relacji do których działalność gospodarcza będzie kontynuowana.

ZBYCIE ZASOBÓW PODMIOTU OBJĘTEGO SANKCJAMI

Nowelizacja przywiduje, że środki finansowe, fundusze lub zasoby gospodarcze objęte zarządem będą mogły zostać zbyte za zgodą właściciela innemu podmiotowi. Jeśli właściciel firmy nie zgodzi się na zbycie, zarządca będzie występował do sądu o wydanie zarządzenia zbycia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem. Jeśli do zbycia całości środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych nie dojdzie, Sąd Rejonowy dla m st. Warszawa będzie zarządzał ich zbycie przez zarządcę.

Projektowane przepisy zakładają także, że pierwszeństwo nabycia przedsiębiorstwa będzie przysługiwało spółce założonej przez ponad połowę pracowników podmiotu wpisanego na listę sankcyjną.

Środki uzyskane z tytułu zbycia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem będą podlegały zamrożeniu.

PRZEJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEZ SKARB PAŃSTWA

Przejęcie własności zamrożonych zasobów będzie następowało za odszkodowaniem odpowiadającym wartości rynkowej środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych podlegających przejęciu ustalanej w oparciu o aktualną wycenę sporządzoną przez niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do sporządzenia takiej wyceny. Natomiast wartość rynkowa nieruchomości będzie ustalana w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę, według stanu środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych podlegających przejęciu w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

Co istotne, odszkodowanie nie będzie wypłacane podmiotowi objętemu sankcjami, lecz będzie podlegało „zamrożeniu”.

ŚWIADCZENIA Z FGŚP DLA FIRM Z LISTY SANKCYJNEJ

Rządowy projekt zakłada również, że podmioty objęte sankcjami będą mogły wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Świadczenia będą przysługiwały na zaspokojenie należności pracowniczych, o których 12 ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych. Ze wspominanym wnioskiem podmioty te będą mogły wystąpić w razie niemożności zaspokojenia ww. należności z powodu braku środków lub funduszy. Jeśli pracodawca nie wystąpi ze wspominanym wnioskiem, wypłata świadczeń będzie możliwa na podstawie wniosku złożonego przez indywidualnego pracownika.

Wsparcie z Funduszu będzie wypłacane jednorazowo, maksymalnie za okres 3 miesięcy. Maksymalna wysokości świadczenia za jeden miesiąc nie będzie mogła przekraczać przeciętnego wynagrodzenia za ubiegły kwartał. W przypadku ewentualnych kolejnych postępowań restrukturyzacyjnych czy upadłościowych świadczenia nie będą ponownie wypłacane.

Wnioski będą realizowane przez marszałków województw przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy. Wprowadzone nowelizacją przepisy zabezpieczą interesy FGŚP.

W momencie wypłaty świadczeń ze środków FGŚP roszczenia wobec pracodawcy albo innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy albo roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń będą z mocy prawa przechodziły na marszałka województwa.

KONTAKT

Jeśli macie Państwo pytania czy wątpliwości dotyczące poruszanych kwestii, nasi eksperci z zespołu sankcyjnego: Jordan Zafirow, Aleksandra Stępniewska i Ignacy Grabarczyk są do Państwa dyspozycji.

Alert można pobrać TUTAJ

Powiązane obszary praktyk:

Rozwiązywanie sporów

Zobacz również:
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
18.03.2024
Kancelaria WKB Lawyers świętuje jubileusz 20-lecia!
Rozwiązywanie sporów
18.03.2024
Raport o sporach budowalnych w Polsce 2023 z komentarzem Jordana Zafirowa
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.