31.01.2022

WKB Legal Alert | Najnowsze zmiany w zasadach i procedurze dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym

W ostatnich miesiącach 2021 r. ustawodawca dokonał nowelizacji szeregu ustaw, w tym przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Poniżej przedstawiamy krótki opis zmian najistotniejszych z punktu widzenia praktyki procesowej.

WNIOSKI O MEDIACJĘ LUB ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ NIE PRZERWĄ JUŻ BIEGU TERMINU PRZEDAWNIENIA 

W dniu 29 grudnia 2021 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw (poz. 2459) ustawę z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Z perspektywy dochodzenia przed sądem roszczeń majątkowych oraz kształtowania taktyki procesowej w tym zakresie najważniejsze są następujące zmiany:

  1. od dnia 30 czerwca 2022 roku wszczęcie mediacji oraz postępowania pojednawczego nie będzie już skutkować przerwaniem biegu terminu przedawnienia roszczeń, a tym samym rozpoczęciem jego biegu na nowo;
  2. od dnia 30 czerwca 2022 roku wszczęcie mediacji oraz postępowania pojednawczego będzie skutkować jedynie zawieszeniem bieg terminu przedawnienia – przez czas trwania mediacji lub postępowania pojednawczego.

W konsekwencji wskutek złożenia tych wniosków okres przedawnienia będzie mógł zostać „wydłużony” jedynie o kilka miesięcy, nie zaś o termin przedawnienia przewidziany dla roszczeń danego rodzaju.

Powyższe zmiany będą dotyczyć postępowań wszczętych po tej dacie – do wszczętych wcześniej i niezakończonych mediacji lub postępowań pojednawczych zastosowanie będą mieć przepisy dotychczasowe.

W związku z powyższym rekomendujemy bieżące podejmowanie decyzji o dochodzeniu roszczeń przed sądem w drodze powództwa, tak by nie narażać się na ryzyko upływu terminu przedawnienia. Dotyczy to przy tym zarówno kilkuletniego okresu oczekiwania po powstaniu roszczeń, jak i oczekiwania na koniec roku kalendarzowego.

WYSŁANIE PISMA PROCESOWEGO W PACZCE POCZTOWEJ NIE ZAPEWNI JUŻ ZACHOWANIA TERMINU DO JEGO WNIESIENIA 

W dniu 9 września 2021 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (poz. 1655) ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany są szczególnie istotne w przypadku wnoszenia obszernych pism procesowych.

Od dnia 24 września 2021 roku skutek w postaci dochowania terminu do wniesienia pisma procesowego do sądu korespondencyjnie odnosi jedynie wysłanie pisma w formie przesyłki poleconej (listu poleconego), z wyłączeniem paczek pocztowych.

W konsekwencji, w przypadku składania za pośrednictwem operatora pocztowego obszernych pism procesowych (w tym pozwów) wraz z załącznikami i odpisami dla stron
o łącznej wadze powyżej 2 kg (maksymalna waga listu poleconego), rekomendujemy stosowanie następujących rozwiązań:

  1. w miarę możliwości – złożenie pisma procesowego bezpośrednio na biurze podawczym Sądu;
    względnie
  2. wysłanie pisma procesowego listem poleconym, z załączonym pendrive lub płytą CD, na której wgrane będą wszystkie (lub najobszerniejsze) załączniki – tak, by całość pisma wraz z załącznikami nie przekroczyła wagi 2 kg (por. art. 77[3] k.c. i zawartą tam definicję dokumentu);
    ewentualnie
  3. wysłanie pisma procesowego listem poleconym, z zaznaczeniem w treści pisma, że załączniki do niego nadano w odrębnej paczce pocztowej.

Zaznaczamy przy tym, że na chwilę obecną trudno w pełni ocenić, jak ukształtuje się praktyka sądów co do skuteczności rozwiązania wskazanego w pkt. c) powyżej.
______________________________________________________________________

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z członkami Zespołu Rozwiązywania Sporów WKB Bartłomiejem JankowskimJordanem Zafirowem.

Alert można pobrać TUTAJ

Powiązane obszary praktyk:

Rozwiązywanie sporów

Zobacz również:
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
18.03.2024
Kancelaria WKB Lawyers świętuje jubileusz 20-lecia!
Rozwiązywanie sporów
18.03.2024
Raport o sporach budowalnych w Polsce 2023 z komentarzem Jordana Zafirowa
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.