29.06.2021

WKB Legal Alert | Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego

3 lipca b.r. wchodzą w życie zmiany do Kodeksu Postępowania Cywilnego, szczególnie ważne dla prawników prowadzących sprawy sądowe. Dotyczą one m.in. doręczania pełnomocnikom pism sądowych przez umieszczanie ich treści w portalu informacyjnym. W alercie WKB znajdą Państwo rekomendowaną procedurę działania, której celem jest minimalizowanie ryzyka upływu terminów przed dokonaniem czynności przez pełnomocnika. Prezentujemy także inne, wybrane przez nas istotne przepisy wprowadzane powyższą nowelizacją.

Doręczanie pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego

W braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd będzie doręczał adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w portalu informacyjnym.

 1. Nie będzie to jednak dotyczyło pism podlegających doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron (np. apelacja) lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu (np. opinia biegłego).
 2. Datą doręczenia będzie data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym. W przypadku braku zapoznania się, po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w systemie informacyjnym będzie przyjmowana fikcja doręczenia.
 3. Doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego będzie wywoływać skutki procesowe określone w k.p.c. właściwe dla doręczenia pisma sądowego.

Por. art.15zzs9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Ustawa COVID”).

Rekomendowana procedura działania

Proponujemy przyjęcie konserwatywnej wykładni powyższych przepisów i następujący model postępowania, celem ograniczenia ryzyka bezskutecznego upływu terminu na dokonanie czynności przez pełnomocnika:

 1. Nie funkcjonuje obecnie system teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe, a zatem doręczenia dokonywane są przez portal informacyjny;
 2. Wprowadzana regulacja obejmuje doręczanie zawiadomień, wezwań ale także postanowień, zarządzeń i wyroków;
 3. Za datę „zapoznania się” przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym należy rozumieć pobranie przez pełnomocnika dokumentu z portalu. Fakt pobrania dokumentu odnotowywany jest w systemie. Datę pobrania dokumentu można odnaleźć w zakładce Dokumenty, a następnie Szczegóły, zgodnie z poniższą grafiką
 4. Zalecamy przeprowadzenie inwentaryzacji spraw, w której prawnik wewnętrzny jest ustanowiony pełnomocnikiem i zidentyfikowanie tych spraw, w których pełnomocnik nie ma dostępu do portalu informacyjnego, a następnie – złożenie wniosku o dostęp do sprawy (zakładamy przy tym, że wszyscy prawnicy, prowadzący sprawy sądowe mają dostęp do portalu informacyjnego – jeśli nie, należy niezwłocznie uzupełnić ten brak);
 5. Sprawdzenie czy prawnik ma aktywną opcję powiadomienia o zmianach w portalu (via podany przy rejestracji e-mail). Taka opcja jest automatyczna, można ją jednak wyłączyć. W celu weryfikacji należy kliknąć zakładkę mój profil ⇒ ustawienia konta;
 6. Pierwsze chronologicznie zapoznanie się z dokumentem przez jednego z pełnomocników danej strony będzie już skutecznym “doręczeniem” dokumentu sądowego pełnomocnikom, od którego rozpocznie bieg termin sądowy lub ustawowy
 7. Zalecamy wzajemne informowanie się przez pełnomocników danej strony o otwarciu pisma i wpisywanie terminów do wspólnych kalendarzy;
 8. Zalecamy stałe monitorowanie spraw:
  1. w toku,
   1. aby zapobiec sytuacji, w której bez wiedzy prawnika dojdzie do fikcji doręczenia na skutek upływu 14 dni od umieszczenia pisma w portalu
   2. aby uzyskiwać na bieżąco dostęp do nowych sygnatur danej sprawy (np. w przypadku postępowania międzyinstancyjnego);
  2. nowych, aby uzyskać możliwie najwcześniej dostęp do sprawy w portalu informacyjnym.

 

Zdalne rozprawy i posiedzenia jawne

Rozprawy i posiedzenia jawne co do zasady będą odbywać się zdalnie, przy czym osoby w nich uczestniczące, w tym członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu.

 1. Odstąpienie od tej zasady jest możliwe tylko wtedy, gdy (1) rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a (2) ich przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących;
 2. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy (1) nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a (2) przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego nie jest konieczne. Wyłączono możliwość sprzeciwienia się przez stronę rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym;
 3. Powyższe zasady stosuje się również do rozpoznania apelacji;
 4. Sąd Najwyższy nie jest związany wnioskiem skarżącego o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie również w przypadku występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, bez względu na datę wniesienia skargi kasacyjnej.

Por. art. 15zzs1 Ustawy COVID oraz art. 15zzs7 Ustawy COVID.

 

Skład jednoosobowy

W pierwszej i drugiej instancji sąd co do zasady będzie rozpoznawał sprawę w składzie jednego sędziego.

 1. Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na (1) szczególną zawiłość lub (2) precedensowy charakter sprawy;
 2. Zasada ta nie dotyczy spraw prowadzonych na podstawie ustaw Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne;
 3. Sprawy, które przed dniem wejścia w życie tej ustawy sąd rozpoznawał w składzie innym niż jednego sędziego, w dalszym ciągu będą prowadzone przez tego sędziego, któremu sprawa została przydzielona jako referentowi, do zakończenia sprawy w danej instancji.

Por. art. 15zzs1 Ustawy COVID

 

Nowe wymaganie formalne w pierwszym piśmie procesowym

Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy lub Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej będą obowiązani do wskazania w pierwszym piśmie procesowym adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu przeznaczonych do kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku będzie stanowiło brak formalny pisma.

Por. art.15zzs9 Ustawy Covid

 

Elektroniczna egzekucja z nieruchomości

Wprowadzono możliwość sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na wniosek wierzyciela.


W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem Rozwiązywania Sporów WKB.

Alert można pobrać TUTAJ

Powiązane obszary praktyk:

Rozwiązywanie sporów

Zobacz również:
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
18.03.2024
Kancelaria WKB Lawyers świętuje jubileusz 20-lecia!
Rozwiązywanie sporów
18.03.2024
Raport o sporach budowalnych w Polsce 2023 z komentarzem Jordana Zafirowa
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.