30.09.2022

WKB Legal Alert | Nowelizacja Prawa spółek – aktualizacja

Już niebawem – w dniu 13 października 2022 r. – wejdzie w życie ważna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych.

Jej centralną i szeroko omawianą częścią jest prawo holdingowe, tj. zbiór przepisów dotyczących grup spółek. Prawu holdingowemu poświęcony był nasz poprzedni korporacyjny Lex Alert, dostępny TUTAJ.

Natomiast druga część nadchodzących zmian ma w dużej mierze charakter porządkowy i doprecyzowujący oraz dotyczy wszystkich spółek kapitałowych: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych. Zmiany te koncentrują się na kompetencjach rad nadzorczych, obowiązkach zarządów oraz organizacji prac rad nadzorczych.

Przedmiotowy Lex Alert dotyczy ww. drugiej części nowelizacji. Poniżej w zarysie prezentujemy kilka wybranych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wymagających rozważenia w kontekście dostosowania wewnętrznych dokumentów korporacyjnych.

ZWIĘKSZONE KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ I OBOWIĄZKI ZARZĄDU

Pod kątem dostosowania umów i statutów spółek pod uwagę wziąć należy m.in.:

  • Możliwość powołania doradcy rady nadzorczej

Nowe przepisy zakładają możliwość podjęcia przez radę nadzorczą uchwały w sprawie zbadania określonej sprawy dotyczącej spółki przez wybranego doradcę, a umowę z doradcą w imieniu spółki będzie mogła zawrzeć sama rada nadzorcza. Aby opcja ta była dostępna w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, do umów spółek wprowadzone powinny zostać odpowiednie postanowienia w tym zakresie. Z kolei w spółkach akcyjnych oraz w prostych spółkach akcyjnych możliwość taka będzie istniała z mocy prawa, a statut lub umowa spółki mogą wyłączyć lub ograniczyć ww. prawo rady nadzorczej, przykładowo poprzez upoważnienie walnego zgromadzenia do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

  • Obowiązki informacyjne zarządów spółek akcyjnych

Po wejściu w życie nowych przepisów, zarządy spółek akcyjnych będą zobowiązane do udzielenia radom nadzorczym, bez dodatkowego wezwania, szeregu informacji dotyczących spółki, np. informacji o sytuacji spółki, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju spółki, zmianach uprzednio udzielonych informacji. Realizacja ww. obowiązku informacyjnego obejmować będzie także posiadane przez zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Przepisy określają również termin oraz formę przekazywania ww. informacji. Co istotne, ww. obowiązki informacyjne zarządu mogą zostać wyłączone lub ograniczone w statucie spółki akcyjnej.

  • Wyrażanie zgody na transakcje spółek akcyjnych z podmiotami powiązanymi

Do Kodeksu spółek handlowych wprowadzone zostaną przepisy przewidujące obowiązek uzyskania zgody rady nadzorczej na dokonanie przez spółkę akcyjną danych transakcji ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną. Obowiązek ten będzie aktualizował się przy transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekroczy 10% sumy aktywów spółki, ustalonych na podstawie jej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Omawiany obowiązek można jednak wyłączyć w statucie spółki akcyjnej. Ponadto, nie ma on zastosowania do spółek notowanych na rynku regulowanym oraz do spółek wchodzących w skład grupy spółekw rozumieniu prawa holdingowego.

ORGANIZACJA PRAC RADY NADZORCZEJ

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych przepisów dotyczących m.in. funkcji przewodniczącego rady nadzorczej, zwoływania posiedzeń rady nadzorczej, protokołowania posiedzeń zarządu oraz rady nadzorczej, minimalnej treści rocznych sprawozdań rad nadzorczych spółek akcyjnych.

KADENCJA

Zgodnie z nowymi przepisami, kadencję członków zarządu oraz członków rady nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki lub statut spółki stanowią inaczej.

Na przykładzie oznacza to, że mandat członka zarządu lub rady nadzorczej powołanego w dniu 1 czerwca 2022 r. na trzyletnią kadencję będzie trwał przez następujące okresy (zakładając, że umowa lub statut spółki nie stanowią inaczej, a rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym):

  1. od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
  2. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – pierwszy pełny rok kadencji,
  3. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – drugi pełny rok kadencji,
  4. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. – trzeci pełny rok kadencji,
  5. od 1 stycznia 2026 r. do dnia odbycia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.

Zgodnie z odpowiednim przepisem przejściowym, bieżące mandaty i kadencje członków organów, trwające w dniu wejścia w życie nowych przepisów (tj. w dniu 13 października 2022 r.), obliczane będą według ww. zasad.

KONIECZNOŚĆ REWIZJI ISTNIEJĄCYCH DOKUMENTÓW KORPORACYJNYCH

W obliczu nadchodzących zmian, po stronie spółek kapitałowych powstaje konieczność rewizji istniejących dokumentów korporacyjnych i odpowiedniego ich dostosowania. Spółki powinny ze szczególną uwagą przyjrzeć się umowom lub statutom spółek, a także wewnętrznym regulaminom organizacyjnym rad nadzorczych i zarządów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

W przypadku pytań związanych z przedstawionymi zagadnieniami prosimy o kontakt
z naszymi prawnikami z zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego: Anną Wojciechowską, Kariną Chrostowską-Kozioł, Anną Fennig oraz Igorem Sochą.

Tekst alertu można pobrać TUTAJ.

Powiązane obszary praktyk:

Prawo spółek i ład korporacyjny

Zobacz również:
Prawo spółek i ład korporacyjny
25.06.2024
WKB Legal Alert | Elektroniczna rejestracja stowarzyszeń
ESG
06.05.2024
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę CSRD opublikowany
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.