27.03.2024

WKB Legal Alert | Sprawozdania fundacji za 2023 rok na nowych zasadach

Weszły w życie znowelizowane zasady sporządzania sprawozdań fundacji, które dotyczą sprawozdań sporządzanych za 2023 rok.

Fundacje działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach zobligowane są do sporządzania corocznych sprawozdań ze swojej działalności obejmujących najważniejsze informacje pozwalające ocenić prawidłowość realizacji ich celów statutowych. Sprawozdania są podpisywane przez członków zarządu fundacji i składane do ministra właściwego ze względu na cele statutowe fundacji, a następne udostępniane do wiadomości publicznej, z reguły poprzez publikację na stronie internetowej danego podmiotu.

Celem nowelizacji jest ujednolicenie oraz uproszczenie sprawozdań fundacji. Wprowadza ona nowy wzór sprawozdania z działalności fundacji oraz konieczność sporządzania i podpisywania sprawozdań elektronicznie, co wymagać będzie posiadania przez członków zarządu podpisów kwalifikowanych, zaufanych profili ePUAP lub zaawansowanych podpisów elektronicznych (tzw. podpisów osobistych).

Jakich fundacji dotyczą nowe zasady?

Obowiązek sporządzania sprawozdań według nowych wymogów formalnych dotyczy wszystkich fundacji wpisanych w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, niezależnie od tego czy dodatkowo są wpisane w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Z wymogu składania sprawozdań według nowego wzoru zwolnione są jedynie fundacje spełniające łącznie dwa kryteria, tj. posiadające status organizacji pożytku publicznego. Fundacje te zamieszczają sprawozdania w bazie sprawozdań OPP prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Co się zmienia?

Dotychczas przepisy wyznaczały tylko podstawowe elementy sprawozdania, zostawiając fundacjom dowolność w zakresie wskazywanych innych informacji.

W ramach nowelizacji fundacje (z wyłączeniem fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego) będą sporządzały sprawozdania w postaci elektronicznej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza sprawozdania z działalności fundacji.

Istotną zmianą jest ujednolicenie sposobu podpisywania sprawozdań, które dotychczas były podpisywane według wyboru – odręcznie lub elektronicznie. W wyniku nowelizacji, sprawozdanie może być opatrzone wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym (tzw. podpisem osobistym) członków zarządu, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji wynikającymi ze statutu danej fundacji. Dla niektórych fundacji może to oznaczać konieczność zapewnienia podpisów elektronicznych dla swoich członków zarządu.

Przepisy nie regulują w jaki sposób należy złożyć do właściwego ministra sprawozdanie sporządzone elektronicznie. Można zakładać, że wysłanie za pośrednictwem poczty e-mail lub elektronicznej skrzynki podawczej będzie wystarczające. Jak do tej pory ministerstwa nie opublikowały żadnych instrukcji w tym zakresie.

Zakres obowiązywania nowych przepisów

Nowe przepisy mają zastosowanie do sprawozdań fundacji sporządzanych po 1 stycznia 2024 r., co oznacza konieczność dostosowania się do nowych wymogów przy przygotowaniu sprawozdania już za rok 2023 rok i ew. za lata wcześniejsze, jeżeli fundacja posiada zaległości w tym zakresie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2022, poz. 2180).

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami z zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego: Anną Wojciechowską, Kariną Chrostowską-KoziołJoanną Staroszczyk.

Tekst alertu można pobrać TUTAJ.

Powiązane obszary praktyk:

Prawo spółek i ład korporacyjny

Zobacz również:
Prawo spółek i ład korporacyjny
25.06.2024
WKB Legal Alert | Elektroniczna rejestracja stowarzyszeń
ESG
06.05.2024
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę CSRD opublikowany
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.