Zarządzająca zespołem Bankowości i Finansów oraz współzarządzająca zespołem Rynków Kapitałowych

Specjalizuje się w kwestiach prawno-regulacyjnych dotyczących działalności instytucji finansowych. Jej ponad osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe obejmuje reprezentowanie banków, firm inwestycyjnych i instytucji płatniczych przed Komisją Nadzoru Finansowego.  

Doradza klientom w zakresie transakcji finansowania i refinansowania projektów, prywatnych i publicznych emisji instrumentów dłużnych (w szczególności obligacji i listów zastawnych) oraz w transakcjach sekurytyzacji. 

Uczestniczyła w pracach dotyczących nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa rynku kapitałowego.