Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, elektromobilności i funduszach unijnych.

Doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, w tym przy realizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu.

Reprezentuje klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Interes zamawiającego w polskim prawie zamówień publicznych”, obronionej na WPiA UAM.

Badania naukowe prowadził w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych w Paryżu, Oxfordzie, Nottingham, Cape Town oraz w Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Rechtund Völkerrecht w Heidelbergu

Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego i zarządzania.

Ma bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne.

Publikuje komentarze dotyczące Prawa zamówień publicznych w ramach inicjatywy WKB: „Q&A: nowe PZP”.