Współzarządza zespołem procesowym, koordynator zespołu ds. sankcji UE, członek zespołu prawa karnego w biznesie. 

Współpracuje na bieżąco z zespołami infrastruktury, prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska i prawa ubezpieczeń w ramach obsługi skomplikowanych projektów infrastrukturalnych. Ściśle współpracuje z międzynarodowymi deskami kancelarii, zapewniając doradztwo w zakresie procesowym dla klientów międzynarodowych WKB. 

Wieloletni praktyk i ekspert w prowadzeniu sporów gospodarczych i bieżącym wsparciu Klientów w procesach inwestycyjnych i infrastrukturalnych. Jest ekspertem w obsłudze kontraktów realizowanych w formule FIDIC, a także w dochodzeniu roszczeń waloryzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane.  

Prowadzi spory sądowe i arbitrażowe, w tym przed ICC, dotyczące projektów infrastrukturalnych, realizacji umów o roboty budowlane, a także spory z zakresu umów opcji walutowych, instrumentów finansowych oraz związanych z odpowiedzialnością deliktową. 

Doradza klientom w fazie przedprocesowej, należytym prowadzeniu dokumentacji kontraktowej i zarządzaniu roszczeniami. Jest doświadczonym negocjatorem i praktykiem alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR). 

Posiada doświadczenie w sporządzaniu analiz due diligence, w tym badań spółek akcyjnych i przedprywatyzacyjnych audytów spółek Skarbu Państwa. 

Od wielu lat aktywnie zaangażowany w krajowe i międzynarodowe konkursy arbitrażowe dla studentów i młodych praktyków prawa (VIS Moot, KAL). 

Absolwent Centrum Prawa Brytyjskiego University of Cambridge przy WPiA UW.