Członek zespołu prawa zamówień publicznych.

Zapewnia bieżące wsparcie zamawiającym i wykonawcom w całym procesie udzielania zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji kontraktów.

Reprezentuje Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym.

Doradza w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. u wiodącego europejskiego producenta autobusów elektrycznych.