Członek zespołu projektów infrastrukturalnych i PZP. 

Bierze udział w projektach z zakresu prawa zamówień publicznych; w szczególności doradza zamawiającym oraz wykonawcom na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacji umowy o zamówienie publiczne 

Wspiera oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach odwoławczych toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i w postępowaniach przed sądami powszechnymi 

Na bieżąco obsługuje przedsiębiorstwa z branży energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej na każdym etapie procesu inwestycyjnego. 

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa ubezpieczeniowego. 

Bierze udział w badaniach due diligence w zakresie prawa zamówień publicznych 

Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej na kierunku Energetyka 

Publikuje komentarze dotyczące Prawa zamówień publicznych w ramach inicjatywy WKB: „Q&A: nowe PZP”.