Zarządza zespołem prawa pracy.

Współpracuje na co dzień z zespołem fuzji i przejęć, doradzając w prawno-pracowniczych aspektach podziałów / łączenia się spółek, współpracuje z zespołem prowadzącym wewnętrzne postępowania wyjaśniające wpierając klientów w postępowaniach antymobbingowych.

Ekspertka w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wspiera polskich i zagranicznych przedsiębiorców we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem, w tym w projektach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia oraz przejściem zakładów pracy, doradza w sprawach związanych z wynagradzaniem i premiowaniem pracowników i współpracowników, w sporządzaniu regulaminów i polityk obowiązujących pracowników i współpracowników spółek.

Prowadzi spory sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy i wspiera przedsiębiorców we współpracy z reprezentacjami pracowników i związkami zawodowymi. 

Przynależy do OIRP Warszawa.

Autorka licznych artykułów w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, współautorka publikacji Social Media and Employment Law. An International Survey.